Skip to main content
x

文件和决议

经批准的最终决议保存在联合国正式文件系统(ODS)中。可通过文号查找这些决议。同时,许多其他网站和图书馆也提供这些决议以及各种相关信息。了解在哪里可以找到有关安理会决议的信息。年度报告是安理会在该年内通过的所有决议的汇编。

索引

宪章机构文件索引*
联合国正式文件系统 (ODS)

[注:所有联合国人权理事会文件的文号均以"A/HRC"/开头]

人权理事会年度报告

2023

查阅现有语文版本          
A/78/53 PDF File
A/78/53/Add.1 PDF File

2022

查阅现有语文版本          
A/77/53 PDF File
A/77/53/Add.1 PDF File

2021

查阅现有语文版本          
A/76/53 PDF File
A/76/53/Add.1 PDF File

2020

查阅现有语文版本          
A/75/53 PDF File
A/75/53/Add.1 PDF File

2019

查阅现有语文版本          
A/74/53 PDF File
A/74/53/Add.1 PDF File

2018

查阅现有语文版本          
A/73/53 PDF File
A/73/53/Add.1 PDF File

2017

查阅现有语文版本          
A/72/53 PDF File
A/72/53/Add.1 PDF File

2016

查阅现有语文版本          
A/71/53 PDF File
A/71/53/Add.1 PDF File
A/71/53/Add.1/Corr.1 PDF File
A/71/53/Add.2 PDF File
A/71/53/Add.2/Corr.1 PDF File

2015

查阅现有语文版本          
A/70/53 PDF File
A/70/53/Add.1 PDF File

2014

查阅现有语文版本          
A/69/53 PDF File
A/69/53/Add.1 PDF File
A/69/53/Add.1/Corr.1 PDF File
A/69/53/Add.1/Corr.2 PDF File

2013

查阅现有语文版本          
A/68/53 PDF File
A/68/53/Add.1 PDF File

2012

查阅现有语文版本          
A/67/53 PDF File
A/67/53/Corr.1 PDF File
A/67/53/Add.1 PDF File

2011

查阅现有语文版本          
A/66/53 PDF File
A/66/53/Add.1 PDF File
A/66/53/Add.2 PDF File
A/66/53/Add.2/Corr.1 PDF File

2010

查阅现有语文版本          
A/65/53 PDF File
A/65/53/Add.1 PDF File

 

 

2009

查阅现有语文版本          
A/64/53 PDF File
A/64/53/Add.1 PDF File

2008

查阅现有语文版本          
A/63/53 PDF File
A/63/53/Add.1 PDF File

2007

查阅现有语文版本          
A/62/53 PDF File

2006

查阅现有语文版本          
A/61/53 PDF File